Reglement

Reglement


1. Algemeen
De Bizzkidz Management Competitie wordt georganiseerd door BitPress Educatie B.V. (hierna te noemen BitPress), gevestigd te Amsterdam.

2. Doelgroep
De Bizzkidz Management Competitie is ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar. Deelnemers kunnen zijn scholieren, zijnde teams van maximaal 4 personen, die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Deelnemers moeten middels een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling kunnen aantonen, dat zij scholier zijn. Deelnemers die niet voldoen aan dit profiel hebben geen recht op deelname aan de halve finale en de finale. BitPress behoudt zich het recht voor het aantal deelnemers of inschrijvingen te limiteren. Tevens kan zij bepalen dat een deelnemer alleen buiten mededinging kan meespelen.

3. Inschrijving
Deelname aan de Bizzkidz Management Competitie is op basis van een licentie voor scholierenteams van maximaal 4 leerlingen voor scholen in het secundair onderwijs. Na inschrijving door de docent krijgt deze een bevestiging met een inlognummer en wachtwoord, waarmee toegang tot het docentengedeelte van de Bizzkidz-site kan worden verkregen. Wijzigingen in de inschrijfgegevens dienen per e-mail te worden medegedeeld aan BitPress Educatie B.V. aan docenten@bizzkidz.nl of docenten@bizzkidz.be. Op het docentengedeelte van de site kunnen door de docent de inlognummers en wachtwoorden voor de ingeschreven teams worden opgevraagd. Hiermee kunnen de teams de teamgegevens opgeven via het leerlingengedeelte van de Bizzkidz-site. Gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld.

4. Gegevens
BitPress verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de gegevens van deelnemers. Het is BitPress toegestaan deelnemergegevens, competitieresultaten en foto's, film- of ander beeld- en geluidsmateriaal van deelnemers aan de finaledag op locatie openbaar te maken en aan derden ter beschikking te stellen. De gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals het versturen van een mailing door BitPress om op de hoogte gehouden te worden van door BitPress uit te geven competities of voor de bij Bizzkidz betrokken partners.

5. Aanvaarding reglement
Mocht de klant alsnog besluiten om niet aan Bizzkidz deel te nemen, dan dient dit binnen zeven dagen na verzending door BitPress van de bevestiging van de inschrijving, schriftelijk aan de spelleiding te worden medegedeeld. In dit geval zal 50 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Na de hiervoor genoemde termijn van vijf dagen wordt de deelnemer geacht het reglement te hebben aanvaard.

6. Opheffing van een inschrijving
BitPress kan te allen tijde, indien daarvoor gegronde redenen bestaan, een inschrijving annuleren. Daarmee wordt de deelname beëindigd en vervallen alle daaraan verbonden rechten.

7. Helpdesk
Indien deelnemers vragen hebben die niet worden beantwoord in de Frequently Asked Questions-lijst, kunnen zij een e-mail verzenden naar de helpdesk: helpdesk@bizzkidz.nl of .be. Docenten kunnen de docenten helpdesk raadplegen via docenten@bizzkidz.nl of .be. BitPress doet haar uiterste best om binnen 1 werkdag een antwoord te verzenden. BitPress kan echter onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

8. Rangschikking
Iedere deelnemer begint vanuit een gelijke uitgangspositie. In de Bizzkidz Management Competitie zijn prijzen te winnen. Mocht blijken dat er tijdens de competitie niet volgens het reglement is gespeeld, dan zal BitPress de betreffende deelnemer alsnog diskwalificeren. Halve finalisten en finalisten worden per e-mail op de hoogte gesteld. Over de uitslag van de competitie is geen correspondentie mogelijk.

9. Beslissingsformulier
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig overbrengen van zijn antwoorden. Het uitprinten of anderszins bewaren van de antwoorden dient de deelnemer voorafgaand aan het doorzenden naar de spelleiding te doen. De organisatie kan geen rekening houden met het verlies van materiaal of vertraging in de toezending. Wanneer de antwoorden te laat in het bezit van de organisatie is, volgt een door de computer gegenereerde beslissing. Over de gegeven antwoorden is geen enkele discussie mogelijk. Teams die meer dan een ronde geen beslissingen insturen worden uitgesloten van deelname aan de halve finales.

10. Verandering concept en verantwoordelijkheid
BitPress is de organisator van de Bizzkidz Management Competitie en daarmee verantwoordelijk voor het reglement en de uitleg van de spelregels. BitPress behoudt zich het recht voor om tijdens de Bizzkidz het reglement of andere details te wijzigen. Wijzigingen worden aan de deelnemer medegedeeld via de website van de Bizzkidz Management Competitie of per e-mail. De wijze van uitleg en toepassing van dit reglement door BitPress is voor de deelnemer bindend. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat Bizzkidz een simulatie is. BitPress kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele toepassing van competitie-ervaring in de praktijk. BitPress heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de competitie zonder problemen te laten verlopen. Mocht desondanks Bizzkidz tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden dan ontslaat de deelnemer BitPress van alle verantwoordelijkheid en ziet derhalve af van iedere actie tot schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de competitie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering jegens BitPress en de bij de ontwikkeling en uitvoering betrokken personen, instellingen, partners, sponsoren, leveranciers en medewerkers van BitPress.

11. Software
BitPress en de bij de ontwikkeling van de software en documentatie betrokken personen en instellingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke direct of indirecte gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze software en het in werkelijkheid toepassen van de aangeboden informatie en wenken. Alle rechten op de competitie zijn voorbehouden. Het is zonder schriftelijke toestemming van BitPress niet toegestaan de software, de internetsite of de inhoud van de competitie en bijbehorende documentatie zoals het competitieboek, praktische opdrachten, docentenhandleiding en overige documentatie, dan wel een gedeelte daarvan te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

12. Communicatie
Alle communicatie betreffende Bizzkidz en alles wat hiermee te maken heeft verloopt per e-mail naar de helpdesk of BitPress. Deelnemers dienen de overige betrokkenen niet rechtstreeks te benaderen met vragen en/of opmerkingen die met de competitie te maken hebben.De organisatie van Bizzkidz en de hierbij betrokken partners zijn niet verantwoordelijk voor de berichten die door anderen geplaatst worden in de inbox/forum of de mogelijke gevolgen hiervan. Op de berichten in de inbox/forum zijn de Nederlandse wetgeving en gangbare normen en waarden van toepassing. Iedere deelnemer die een bericht plaatst in de inbox/forum, wordt geacht met respect voor anderen te communiceren. Mochten er berichten zijn die als aanstootgevend worden ervaren, stuur dan een e-mail naar de helpdesk. Berichten die beledigend kunnen zijn voor anderen, kunnen direct leiden tot diskwalificatie in de competitie. De docent en schoolleiding zullen hierover worden geïnformeerd.

13. Klachten
kunt u per email indienen bij BitPress Educatie B.V. via docenten@bizzkidz.nl of docenten@bizzkidz.be.

14. Overig
In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist BitPress Educatie B.V..

Ga terug